Fundacja Idea

IDEA

Podkarpacka Fundacja Ochrony

Zdrowia Psychicznego

Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii

w Rzeszowie

 

DZIĘKUJEMY, ŻE MOŻEMY POMÓC!!!

IDEA Fundacja zachęca do materialnego wsparcia działalności statusowej fundacji.

Darowane kwoty w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie rocznej terapii grupowej dzieci i młodzieży  

z zaburzeniami emocjonalnymi, potrzebujących pomocy psychologicznej.  

 

NR KONTA FUNDACJI  : 07 1020 4391 0000 6102 0158 4564

 

ADRES : 35 – 025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 12/3

TELEFON KONTAKTOWY :   792 944 744

REGON : 363233616

NIP : 8133711626

KRS : 0000591217

Cele statutowe:

  • organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych i edukacyjnych
  • wspieranie działalności badawczej w szczególności w obszarach psychiatrii i psychologii
  • udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym
  • udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym
  • niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi schorzeniami psychicznymi w zakresie trudno dostępnych metod terapeutycznych
  • aktywizacja psychospołeczna osób przewlekle chorujących psychicznie
  • działalność edukacyjna, szkoleniowa dla pacjentów, ich rodzin, opiekunów, pracowników opieki medycznej (innych specjalności), pracowników opieki społecznej - podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej
  • szkolenia, podnoszenie kwalifikacji specjalistycznej kadry (psychiatrycznej i psychologicznej oraz innych zawodów ale realizujących wspólne zadania na rzecz pacjentów, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli: pedagogów, psychoterapeutów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych)
  • tworzenie innowacyjnych placówek zdrowia psychicznego
  • fundowanie stypendiów